Select Page

De gemeente Berg en Dal durft te kiezen voor aan innovatieve aanpak voor de toekomst

De gemeente Berg en Dal wilde graag een woonvisie die rekening houdt met de toekomstige woningbehoefte. Dus voorbereid zijn op de onzekere toekomst. Het leek een moeilijke opgave, maar door krachten te bundelen en samen kennis te delen is het gelukt. De woningcorporaties Waard Wonen en Oosterpoort Wooncombinaties zochten een goede basis voor hun portefeuillestrategie. Bovendien wilden zij samen, en met de huurdersorganisaties, werken aan gedragen prestatieafspraken. Een scherp gedeeld beeld van de woningmarkt vonden de gemeente, huurders en corporaties daarom noodzakelijk. Door Scenariodenken in te zetten als methode, en daarmee 4 verschillende toekomstscenario’s te schetsen, kon iedere betrokken organisatie de uitkomsten gebruiken voor hun eigen te ontwikkelen beleid en/of strategie.

Afscheid van droombeelden

De kracht van Scenariodenken is dat er wordt uitgegaan van niet alleen droombeelden, maar ook van een mogelijk sombere realiteit. In het verleden zijn veel onderzoeken en visies opgesteld op basis van het doortrekken van waarnemingen en trends. In Berg en Dal zagen de samenwerkende partijen in dat zij daarmee een te eenzijdig beeld van de toekomst zouden krijgen; vaak een wensbeeld. Dat moest anders, er is immers zoveel onzeker over de toekomst. In plaats van te werken met traditionele prognoses en voorspellingen hebben de partijen toekomstscenario’s opgesteld. Deze benadering heeft de samenwerking tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties verder gebracht. En ook het beleid is hierdoor dynamischer geworden.

5 tips: Wat maakte het traject succesvol en wat zijn de geleerde lessen.

We delen graag 5 tips met u!

1. Creëer ruimte voor het onverwachte

Toekomstscenario’s bleken bij alle deelnemers de denkkaders op te rekken. Door verschillende toekomsten (ook minder ‘wenselijke’) te verkennen, ontstond inzicht in ‘blinde vlekken’. Dit zal het risico op onaangename verrassingen (denk aan de crisis van 2008) verkleinen.

2. Kijk breed naar de toekomst van wonen

De wereld is complex. Hoe en waar de burger wil en kan wonen ook. Toekomstscenario’s die in Berg en Dal over het wonen zijn uitgewerkt, gaan dan ook over meer dan alleen de woningmarkt; hoe ziet de economie eruit en waar werkt men, hoe ziet de samenleving eruit en hoe verhouden burgers zich tot elkaar en hun omgeving?

3. Kwantificeer de toekomstscenario’s

Kwalitatieve scenario’s geven een sprekend beeld van de mogelijke toekomst, helpt om valkuilen en blinde vlekken te ontdekken en om het gesprek met stakeholders aan te gaan. Echter, er is ook de behoefte om scenario’s te vertalen naar concrete programma’s en plannen. Door samen per scenario reële parameters te bepalen, leveren de scenario’s naast een verhaal voor de toekomst, ook beelden van de toekomstige woningbehoefte. Door de bijbehorende verhalen en de verschillende scenario’s heeft deze kwantificering meer zeggingskracht.

4.  Breng met scenario’s het gesprek met stakeholders naar een hoger niveau

De breedte van de scenario’s bracht ook nieuwe oplossingen aan het licht. Door de scenario’s te delen met woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, ontstond niet alleen een gedeeld beeld van de woningmarkt, maar bleek ook waar vraagstukken over sectoren heen gaan. Dit tilt het gesprek met stakeholders naar een hoger niveau en wordt het vraagstuk van meerdere kanten belicht.

5. Laat stakeholders oplossingen voor de toekomst bedenken

Het gesprek komt niet alleen op een hoger niveau, maar ook ontstaat er meer samenhang in het denken over oplossingen. Het mobiliseren van kennis en kunde vanuit diverse invalshoeken draagt bij aan (integrale) oplossingen. Dit verhoogt de kwaliteit van het beleid.

Van kwalitatieve naar kwantitatieve scenario’s

Het scenariotraject resulteerde in vier inspirerende, uiteenlopende scenario’s over de woningmarkt in de gemeente Berg en Dal en haar regio. Bovendien leverde de combinatie van de scenarioplanning van Jester, en de woningmarktkennis en kwantificering van adviesbureau Companen een sprekend en bruikbaar resultaat.

Iedereen mag meedenken en meedoen

Tijdens een goed bezochte slotbijeenkomst is nagedacht over de belangrijkste uitdagingen van de scenario’s en oplossingsrichtingen daarvoor. Diverse stakeholders, van welzijnsorganisaties, makelaars en corporaties tot buurgemeenten, raadsleden en huurdersverenigingen hebben actief met elkaar hierover nagedacht en van gedachten gewisseld. Deze inzichten worden verwerkt in nieuw woonbeleid, zowel door de gemeente als door de corporaties.

Voor vragen over dit artikel: Jeroen Toet, j.toet@jester.nl of Bram Klouwen, klouwen@companen.nl

Of schrijf u in voor de gratis workshop op 29 november over scenariodenken en woningmarktverkenning aan de hand van de ervaringen van Berg en Dal.