BOVAG-onderzoek brengt trends en kansen voor rijschoolondernemers in beeld

BOVAG-onderzoek brengt trends en kansen voor rijschoolondernemers in beeld

Op 3 december presenteerde Michiel de Vries van Jester Strategy de resultaten van het trendonderzoek voor BOVAG Rijscholen op een bijeenkomst voor leden. Hij ging in op de trends in de branche en mogelijkheden om daar als rijschoolondernemer op in te springen. 

Lees verder op de website van BOVAG

Website BOVAG (28-12-2018)

Jester Strategy en Kryha ontwikkelen unieke Blockchain Opportunity Scan

Jester Strategy en Kryha ontwikkelen unieke Blockchain Opportunity Scan

Blockchain is een unieke technologie met veel potentiële impact op sectoren en businessmodellen van ondernemingen. Het is een technologie die bijvoorbeeld peer-to-peer transacties mogelijk maakt, zonder tussenkomst van een centrale derde partij. Dit kan betekenen dat individuen en bedrijven onderling bijvoorbeeld betalingen doen, energie verhandelen, arbeidsmarkttransacties aangaan, verzekeringsconstructies opzetten, etc. Maar is de impact van blockchain op uw organisatie?

Blockchaintechnologie staat nog in de kinderschoenen, maar ontwikkelt zich razendsnel. Veel bedrijven erkennen de potentiele impact van blockchain wel, maar vinden de technologie te abstract om concrete aanknopingspunten te zien. Om de impact van blockchain op bedrijven te helpen duiden hebben wij een samenwerking met Kryha gesloten. Door middel van onze gezamenlijk ontwikkelde Blockchain Opportunity Scan (BOS) krijgen ondernemingen inzicht in de potentiële impact van blockchain op hun businessmodel en kunnen ze starten met leren en experimenteren. Voor sommige organisaties biedt blockchain een mogelijkheid om een onderdeel van hun businessmodel te verbeteren, voor anderen kan het hun hele businessmodel transformeren.

“Bij een technologie als blockchain moet je groot en klein denken. Een verregaande visie combineren met praktische eerste stappen biedt de meeste garantie op succes.”
Tobias Disse – partner Kryha

Technologie én strategie

Jester en Kryha vullen elkaar aan door in elke fase van een innovatieproces (van ontdekken tot experimenteren en operationaliseren) zowel een strategische als een technologische component in te brengen. Aan de start wordt samen met de klant de strategische impact van blockchain geduid. Daarna wordt er gericht geëxperimenteerd en wordt op basis van prototypes de business case aangescherpt. Bij de livegang van producten worden op basis van benefit tracking inzichten verzameld en wordt een gestroomlijnde implementatie gewaarborgd.

“Blockchain snijdt door alle sectoren heen, profit en non-profit. Het is daarom voor iedere organisatie van belang om de impact van blockchain gestructureerd te beoordelen”
Michiel de Vries – partner Jester Strategy

Randstad als launching customer

Randstad Nederland heeft als launching customer de Blockchain Opportunity Scan uitgevoerd. In twee workshops zijn de mogelijkheden van blockchain geïntroduceerd, is de impact op het businessmodel van Randstad bepaald en is een uitgebreide use case uitgewerkt en roadmap uitgewerkt. Randstad vindt het belangrijk om nu reeds te leren en experimenteren met de technologie.

“Jester en Kryha hebben de mogelijkheden die wij zien met blockchain technologie op een zeer verhelderende manier bevestigd. Naast de overtuiging van de werking van de techniek, hebben we nu tevens een goed beeld van waar het onze bedrijfsmodellen kan veranderen en hoe wij voorwaarts kunnen.”
Maurits Speksnijder – directeur Randstad Consulting

Meer informatie

Wilt u meer weten over blockchain, de scan of de praktische impact, neem dan contact op.

Michiel de Vries: m.vries@jester.nl
Tobias Disse: tobias@kryha.io
Maurits Speksnijder: maurits.speksnijder@nl.randstad.com

Strategisch risicomanagement

Strategisch risicomanagement

Hoe valide is uw strategie?

Veel organisaties besteden tijd en aandacht aan risicomanagement. De focus ligt hierbij op het managen van operationele en financiële risico’s. Het gaat hierbij met name om risico’s die samenhangen met de het functioneren van personen (fraude, onethisch gedrag, etc.) of processen. Wij noemen deze groep risico’s risks to performance.

Naast deze groep operationele risico’s is het voor organisaties van groot belang een tweede groep risico’s te onderkennen: de risks to value. Risks to value hangen niet samen met de uitvoering van de strategie, maar juist met de validiteit van de strategie. Ze bieden inzicht in gebeurtenissen die de kracht van de strategie van de onderneming kunnen beïnvloeden.

Risico’s die uw toegevoegde waarde bedreigen

Risks to value bedreigen het vermogen van organisaties om waarde te creëren. We onderscheiden twee groepen risks to value:

Externe risico’s

Externe risico’s zijn de risico’s die samenhangen met gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van organisaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om macro-economische veranderingen of veranderingen in het gedrag van stakeholders.

Strategierisico’s

Strategierisico’s zijn de risico’s die samenhangen met de strategische keuzes van organisaties. Het zijn risico’s die organisaties bewust nemen in de verwachting hiermee bovengemiddelde waarde te creëren.

Strategische dialoog

Het beheersen van ‘risks to value’ vergt een andere benadering dan het beheersen van ‘risks to performance’. In plaats van interne controle gaat het om voeren van een strategische dialoog. Hier doordenkt u onbeïnvloedbare risico’s en hun implicaties voor de strategie van de onderneming.

Het voeren van de strategische dialoog is vaak een uitdaging. Groepsdenken of een te groot zelfvertrouwen verstoren een zuiver beeld van ‘risks to value’. Hulpmiddelen zoals scenarioplanning of war gaming zijn krachtig om door deze valkuilen te breken.

Strategisch risicomanagement in 5 stappen

 

Stap 1: Vaststellen businessmodel

We tekenen het businessmodel van de organisatie uit. Het businessmodel maakt de strategische keuzes van de organisatie expliciet en biedt een goede basis om externe risico’s en strategierisico’s te beoordelen.

 

Stap 2: Vaststellen externe risico’s

Met behulp van onze trendbibliotheek, interviews en gesprekken brengen we de belangrijkste externe risico’s in kaart. Het gaat om onzekerheden in de externe omgeving van de organisatie. Enkele voorbeelden van externe risico’s: nieuwe wetgeving, een economische dip, snelle verandering van technologie, een nieuwe strategie van een concurrent.

 

Stap 3: Vaststellen strategierisico’s

Om strategierisico’s vast te stellen schetsen we het speelveld geschetst waarin de organisatie de komende jaren dient te acteren. Wij maken hierbij gebruik van een set toekomstscenario’s. Toekomstscenario’s zijn bij uitstek geschikt om de belangrijkste externe risico’s te doordenken en te expliciteren. Door de strategische keuzes van de organisaties te confronteren met de toekomstscenario’s stellen we vast hoeveel risico de organisatie neemt. Sluit de strategie aan bij alle toekomstscenario’s of maar bij een enkel toekomstscenario?

 

Stap 4: Risicomitigatie

De externe risico’s en de scenario’s zijn een uitstekende basis om na te denken over risicomitigatie. Kunnen we de strategie met kleine aanpassingen robuuster maken? Willen we onderscheidend zijn in 1 scenario en volgend in de andere?

 

Stap 5: Monitoring

De aard van ‘risks to value’ is dat ze zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Daarom is het van belang hun ontwikkeling te monitoren. Onze online Omgevingsmonitor werkt met expertpanels die organisaties helpen om zicht te houden op de belangrijkste risico’s

“A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.”

William G.T. Shedd

Jester op congres “Een nieuwe generatie ouderenzorg”

Jester op congres “Een nieuwe generatie ouderenzorg”

Op 30 november vond in de Jaarbeurs in Utrecht het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ plaats. Onze jester Michiel de Vries sprak tijdens een lunchsessie over trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg. De rol van e-Health, de toekomst van mantelzorg en andere externe ontwikkelingen werden besproken. Ook verkende Michiel, in een door U Create georganiseerde sessie, de mogelijkheden om co-creatie in te zetten voor innovatie in de ouderenzorg. Onderstaande video geeft een beeld van de dag.

Ontmoet ons op het evenement ‘Prettige Toekomst – de permanente staat van onvoltooidheid’ op 24 november

Ontmoet ons op het evenement ‘Prettige Toekomst – de permanente staat van onvoltooidheid’ op 24 november

Nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. De media staan er vol van. Snelheid van verandering maakt dat de organisaties en werkvormen die wij kennen en die zijn gericht op stabiliteit op de langere termijn moeite hebben om alle veranderingen bij te houden.

Jester is partner van het evenement en verzorgt de parallelsessie “Krijg grip op de toekomst met scenarioplanning”.

 

Er is een nieuwe informatie- en netwerksamenleving aan het ontstaan. Iedereen kan steeds eenvoudiger vrij publiceren, dupliceren en produceren. En steeds vaker doen mensen dat niet alleen om er geld mee te verdienen, maar ook omdat ze willen bijdragen aan een betere wereld.

Er ontstaan bij voortduring nieuwe kansen en mogelijkheden die zich snel ontwikkelen en groot kunnen worden, maar ook weer kunnen verdwijnen. Er is helemaal geen tijd meer voor blijvende oplossingen.

Burgers, bedrijven en overheden die zinvol willen blijven, kiezen voor het zogenaamde ‘nooit af-principe’. Er zijn alleen maar tijdelijke oplossingen. Er is altijd ruimte voor verandering, aanpassing en verbetering. Er is altijd beweging. Het is nooit af.

Bent u klaar voor de toekomst?

Wat betekenen megatrends als Big Data, 3D-Printing, deeleconomie en kunstmatige intelligentie voor u? Als ondernemer? Als financier? Als adviseur? Als overheid? Als leidinggevende? Als werknemer? Als burger? Wat is de samenhang der dingen? Wat kunt ú gaan doen? Wat móet u in ieder geval doen?

Ontdek het op 24 november!

Meld u aan voor het seminar ‘Prettige Toekomst’ op donderdag 24 november 2016 in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Samen met Martijn Aslander, schrijver van het boek ‘Nooit Af’, denken wij met u en vele anderen graag na over dit actuele onderwerp.

Tijdens het informele deel van het programma is het mogelijk het Spoorwegmuseum te bezoeken. Verder worden diverse technologische vernieuwingen gedemonstreerd in een informele setting.

Parallelsessie: Krijg grip op de toekomst met scenarioplanning

Zoals Martijn Aslander schetst, zal de toekomst maar weinig op het heden lijken. Externe ontwikkelingen gaan veel impact hebben op de businessmodellen van bedrijven. Of het nu gaat om technologische veranderingen, economische onzekerheid of verandering in consumentengedrag; het is cruciaal voor bedrijven om in te spelen op verandering.

In deze sessie vertelt Jester over haar unieke scenarioplanning-aanpak, waarmee bedrijven grip kunnen krijgen op verandering. Door ‘kernonzekerheden’ vast te stellen en systematisch door te denken, krijgen bedrijven een idee van verschillende toekomstscenario’s voor hun bedrijf en sector. Deze toekomstscenario’s worden vervolgens gebruikt om te beoordelen of het businessmodel en de strategie van de organisatie future proof is. Scenarioplanning kan worden gebruikt als basis voor strategieontwikkeling, stress-testing en risicomanagement.

In deze interactieve introductie van 45 minuten krijgt u een goed begrip van de kracht en toepasbaarheid van scenarioplanning.

Meer informatie en aanmelden

Bezoek de website