Select Page

Intern toezicht op strategie

Is uw strategisch proces robuust genoeg?
Hoe bepalen we of de strategie van onze organisatie nog klopt en of we wel alle kansen pakken? Waar kijken dan we naar? Naar hoe de strategie is gevormd? Naar de resultaten? Of kijken we naar de diversiteit en de strategische vaardigheden van het bestuur? Welke omstandigheden bepalen onze keuzes? Wanneer nemen we een meer actieve rol aan richting het bestuur? Toezichthouders stellen zichzelf deze vragen. Ze gaan over strategic control: intern toezicht op strategie.

Intern toezicht onder de huidige Code

Bijna iedere commissaris vindt intern toezicht op strategie een van zijn belangrijkste taken. Externe toezichthouders leggen er meer nadruk op. Governance codes verplichten raden van commissarissen zich uit te spreken over de houdbaarheid van de strategie en het vermogen te voorzien in lange termijn waardecreatie. Toch is het vaak lastig om handen en voeten te geven aan intern toezicht op strategie. Commissarissen vinden het een gevoelig onderwerp. Zij durven niet altijd hun hand in het vuur te steken voor de lange termijn houdbaarheid van de strategie van de organisatie. Businessmodellen verouderen snel. Het is moeilijk te beoordelen of de organisatie snel en effectief kan anticiperen op verandering.

Volgens de Nederlandse Corporate Governance Code moeten commissarissen toezicht houden op de strategievorming en de daarmee gepaard gaande risico’s. De interne toezichthouders zelf zien dat zelfs als hun belangrijkste taak. Maar toezicht op strategievorming is niet makkelijk en de Code geeft geen richtlijnen. Het is de professionele uitdaging en verantwoordelijkheid van elke toezichthouder om hieraan concreet invulling te geven.

Strategic Control

De Strategic Control Lemniscaat helpt toezichthouders invulling te geven aan intern toezicht op strategie. Twee op elkaar ingrijpende controlecycli geven inzicht in de kwaliteit van de strategie. Ook helpen zij het lerend en adaptief vermogen van organisatie en bestuur te verbeteren. De externe cyclus is gericht op het identificeren van relevante externe trends en ontwikkelingen. Ook leidt deze tot een robuust en toekomstgericht businessmodel. De interne cyclus betreft de implementatie en uitvoering van de strategie.

Intern toezicht op de inhoud

Strategic Control maakt een inhoudelijke strategische conversatie tussen en binnen bestuur en raad van commissarissen mogelijk. Wij ondersteunen dit strategische gesprek over het eigen businessmodel en de externe omgeving met een businessmodel en scenarioanalyse.

De businessmodelanalyse brengt in kaart hoe de organisatie waarde creëert. Impliciete aannames over waardecreatie in de bestuurskamer worden zo expliciet gemaakt. De analyse leidt tot een goed beschreven businessmodel en maakt aannames bespreekbaar.

Een scenarioanalyse vat de onvoorspelbare externe omgeving in een beperkt aantal toekomstscenario’s. Deze scenario’s zijn ‘levensechte’ beschrijvingen van mogelijke toekomsten op basis van huidige trends en onzekerheden. Een set scenario’s biedt een krachtige basis voor het strategische gesprek over de toekomstbestendigheid van (het businessmodel van) de organisatie. Dit gesprek maakt impliciete aannames over de toekomst expliciet.

Intern toezicht op het strategisch proces

In- en externe toezichthouders hebben meer en meer behoefte aan zicht op de kwaliteit van het strategievormingsproces. De stakeholders zijn divers en de belangen zijn groot. Strategic Control levert een referentiekader voor belangrijke toetsvragen als:

  • Zijn alle relevante partijen voldoende betrokken?
  • Zijn alle aannames duidelijk en gefundeerd?
  • Maakt men voldoende gebruik van externe kennis en inzichten?
  • Verloopt de besluitvorming adequaat?
  • Pakt men leerpunten voldoende op?

Strategic Control scan: bent u strategisch ‘in control’?

De Strategic Control scan geeft commissarissen meer houvast bij het onderwerp toezicht op strategie(vorming). De scan bestaat uit 30 vragen die de leden van de raad van commissarissen invullen. De scan maakt onder andere de volgende punten inzichtelijk:

  • De noodzakelijke mate van aandacht voor strategic control
  • De wijze waarop (toezicht op) strategievorming verbeterd kan worden
  • De optimale toezichtstijl voor de raad van commissarissen

De uitkomsten helpen u te bepalen hoe de raad van commissarissen betrokken moet zijn bij de strategievorming. Ook geeft de scan inzicht in waar verbeterpunten liggen.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie