Select Page

Alphen aan den Rijn – Wonen

Ruimtelijke planning en ontwikkeling bij gemeenten is steeds complexer. Het alleen aanwijzen van ontwikkellocaties is niet meer afdoende. Er dient onder andere ook aandacht te zijn voor leefbaarheid, diversiteit aan woningaanbod en bereikbaarheid. Woonwensen veranderen echter over verloop van tijd, terwijl woningen wel voor langere tijd gebouwd worden. De woonbehoefte wordt beïnvloed door allerlei externe factoren zoals vergrijzing, maar ook een meer beweeglijke economie. Gemeenten moeten zich dan ook constant bewust zijn van deze veranderingen.

Situatie

Aangezien de Gemeente Alphen aan den Rijn proactief en flexibel in wil kunnen spelen op veranderende woonbehoeften, bijvoorbeeld door planvorming tijdig aan te passen, heeft Jester Strategy hen ondersteund met een scenarioplanningstraject.

Aanpak

De strategische vraag: Hoe willen Alphenaren wonen aan de Rijn in 2025? vormde de leidraad van het proces. Om tot vier krachtige scenario’s te komen is gewerkt met een groep interne deskundigen van de Gemeente Alphen aan den Rijn. In een compact traject van vier workshops zijn de scenario’s tot stand gekomen. Eerst zijn de externe ontwikkelingen in kaart gebracht en teruggebracht naar een aantal clusters, waarna is gekozen voor de twee kernonzekerheden: sturende/terugtrekkende overheid en sterke/zwakke economische ontwikkeling. Jester heeft de uitwerking van de scenario’s opgepakt en de projectgroep leden hebben diverse andere uitwerkingstaken aangepakt.

Resultaat

Vier inspirerende en ook denkbeeldige scenario’s met visualisaties waren het eindresultaat. Deze scenario’s zijn door de interne projectgroep doorvertaald naar kansenkaarten. Op basis van de scenarioanalyse en de bijbehorende kansenkaart onderzoekt Gemeente Alphen aan den Rijn de komende tijd zelf per locatie welke investeringen in bereikbaarheid, openbare ruimte en groen hiermee samenhangen en of deze investeringen in balans zijn met de te verwachten baten.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie