Select Page
Scenarioplanning bij de Haagse Pandbrigade

Scenarioplanning bij de Haagse Pandbrigade

De Haagse Pandbrigade kiest voor handhavingsscenario’s

Wordt de handhaving van de gemeentelijke woningen de komende jaren geprivatiseerd, of blijft het een publieke taak? En blijft de burger zich keurig gedragen, of gaan we onrustige tijden tegemoet? Factoren die het profiel van De Haagse Pandbrigade van de gemeente Den Haag sterk kunnen beïnvloeden.

De Haagse Pandbrigade borgt de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in Den Haag, voor zowel de bewoning als de fysieke staat: mensen en stenen. Binnen Den Haag heeft de afdeling een sterke naam en positie opgebouwd, zowel op inhoudelijk vlak als binnen het politieke domein.

Toekomstscenario’s

Tegelijkertijd leeft het besef dat het profiel van de Haagse Pandbrigade onder invloed van landelijke, maatschappelijke en Haagse trends en ontwikkelingen sterk kan gaan veranderen. Om voorop te lopen heeft de Haagse Pandbrigade, ondersteund door Jester, vier verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld die ieder voor zich een andere set uitdagingen voor de koers en inrichting van de Haagse Pandbrigade vragen.

Resultaat

Waar de Haagse Pandbrigade reeds de eerste contouren van de scenario’s geschetst heeft, hebben wij haar mogen ondersteunen bij het uitwerken van alle scenario’s. Op basis van deze scenario’s zijn de uitdagingen geschetst waar de Haagse Pandbrigade de komende jaren mee te maken krijgt. Voor een optimale borging is er een koersnotitie opgesteld, die als handvat dient voor de in te zetten ontwikkeling.

“Met enkele snelle en doeltreffende bijeenkomsten hebben we scenario’s op kunnen stellen waarmee we echt kunnen gaan sturen!”
Patrick Sebti, afdelingsmanager Gemeente Den Haag

Meer weten over de scenarioplanning bij de Haagse Pandbrigade? Neem dan contact op met Michiel de vries.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

De unieke en onderscheidende waarden van Alphen aan den Rijn

De unieke en onderscheidende waarden van Alphen aan den Rijn

De unieke en onderscheidende waarden van Alphen aan den Rijn

Wat vinden inwoners van Alphen aan den Rijn prettig in hun woonomgeving, waarom zijn bedrijven hier gevestigd en waarom willen ondernemers ondernemen in Alphen aan den Rijn? Een waardensysteemanalyse heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het antwoord gegeven op deze vragen.

De set unieke en onderscheidende waarden uit het waardensysteem vormt één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale visie op de fysieke leefomgeving. De gemeente Alphen aan den Rijn wil een flexibele en adaptieve visie opstellen, op basis van het beschermen en versterken van omgevingswaarden.

“In Alphen wilden we proactief aan de slag met Omgevingsvisie. Integraliteit, flexibiliteit en participatie van inwoners zijn hierbij leidende principes. Het waardensysteemdenken van Jester helpt om unieke waarden in kaart te brengen. Belangrijker nog, het waardensysteem laat ook zien welke waarden krachtig en welke kwetsbaar zijn. Een krachtige waarde willen we behouden. De beschikbaarheid van Groen en Water bijvoorbeeld. Belangrijke, maar kwetsbare waarden willen we versterken. Leefbaarheid bijvoorbeeld. Het waardensysteem helpt ons focus en koers aan te brengen door ons met de Omgevingsvisie te richten op projecten in de fysieke leefomgeving die onze belangrijkste waarden beschermen of versterken.” – Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet van de gemeente

Waardensysteem Alphen aan den Rijn

In een workshop met gemeentemedewerkers werd een eerste concept opgesteld. Inwoners, ondernemers en gemeentemedewerkers gaven vervolgens in een enquête hun mening over 14 Alphense waarden zoals divers wonen, de regionale arbeidsmarkt, leefbaarheid en de organisatie van het maatschappelijk middenveld. Zij beantwoordden twee vragen over de waarden: 1) hoe uniek en onderscheidend ze zijn voor Alphen aan den Rijn en 2) over welke waarden zij zich zorgen maken. De uitkomst is hieronder te zien.

“In totaal hebben bijna 700 inwoners de vragen beantwoord. Het was even puzzelen om de vragen op een voor alle inwoners toegankelijke manier te stellen. Na de enquête zijn we met inwoners in gesprek gegaan over de belangrijkste waarden. Op basis hiervan hebben we zes thema’s gekozen die centraal zullen staan in de Omgevingsvisie. In 2018 werken wij de gekozen thema’s verder uit om tot concrete acties te komen en ook een heldere opvatting te creëren over rolverdeling en de taak van gemeente, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Het waardensysteem van Jester en hun ondersteuning bij het structureren en analyseren van de vele databronnen heeft ons zeer geholpen om tot bewuste keuzes te komen.” – Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet van de gemeente Alphen aan den Rijn

Op 6 februari 2018 organiseerden we samen met de gemeente Alphen aan den Rijn een workshop over het waardensysteemdenken. Binnenkort plaatsen we een verslag op onze site.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Toekomstscenario’s gemeente Westland

Toekomstscenario’s gemeente Westland

Toekomstscenario’s gemeente Westland

Op 22 november j.l. hebben zo’n 80 Westlanders, variërend van ondernemers tot raadsleden, maatschappelijke partners of geïnteresseerde inwoners, aan de hand van toekomstscenario’s nagedacht over de wijze waarop Westland robuuste keuzes kan maken om haar ambities te verwezenlijken.

Scenario’s voor een adaptieve strategie

In een snel veranderende wereld is het noodzakelijk om een gedragen, lange termijn koers te hebben waarbij ruimte is om snel in te spelen op verandering. Binnen de thema’s ‘Westland voedt en vergroent de wereld’, ‘Thuis in Westland’ en ‘Bruisend Westland’ zoekt de gemeente naar toekomstvaste strategische keuzes.

Omgaan met onzekerheid

Samen met Jester heeft de gemeente Westland hiertoe toekomstscenario’s ontwikkeld. Er zijn vier voorstellingen (geen voorspellingen) van de toekomst gemaakt gebaseerd op combinaties van twee kernonzekerheden: een geopolitieke onzekerheid die het internationale handelsklimaat schetst (open versus gesloten) en een meer maatschappelijke onzekerheid die iets zegt over hoe de samenleving eruitziet en hoe samen/zelfredzaam deze is (weerbaar versus kwetsbaar samenleven). Dit resulteerde in de vier volgende toekomstbeelden.

Vier scenario’s voor de gemeente Westland

  1. ‘Waardevolle wereld’ waarbij veel wordt samengewerkt, er een wereldwijde handel is, mensen gaan voor welzijn in plaats van welvaart en er aandacht is voor de lange termijn, elkaar en het milieu;
  2. ‘Machtige markt’ waarin een wereldwijde handel mogelijk is, waarin in Westland bulkproductie plaatsvindt, er veel individualisering is en waarin welvaart voor welzijn gaat;
  3. ‘Weerbaar Westland’ waarin de wereld geregionaliseerd is, een gezonde en groene leefomgeving voorop staat en waar, door samenwerken, sociaal, duurzaam en innovatief ondernemerschap ontstaat;
  4. ‘Gesloten groep’ waarin handelsconflicten en protectionisme aan de orde van de dag zijn, de exportmogelijkheden zijn afgenomen en het een wereld van ‘wij’ tegen ‘zij’ is.

Scenariogame tijdens stakeholderbijeenkomst

De vier verschillende toekomstscenario’s zijn op 22 november 2017 gepresenteerd op de ‘Samen maken wij Westland’ bijeenkomst die hieraan was gewijd. Na een korte introductie van burgemeester Van Ardenne, ‘pitchten’ vier vrijwilligers elk een scenario. Vervolgens moesten de aanwezigen kleur bekennen aan de hand van een scenariogame: ze moesten gaan staan bij het scenario dat ze het meest waarschijnlijk vonden. Daarna bij het scenario dat ze het meest uitdagend vonden. Tijdens de game werden interessante discussies gevoerd waaruit bleek dat eenieder weliswaar zijn/haar eigen assumpties heeft bij de toekomst, maar dat anderen vaak ook hele goede argumenten hebben voor een alternatief.

Na een pauze werden de deelnemers in groepen opgedeeld om zich in een bepaald scenario in te leven. In de deelgroepen moesten ze zich vervolgens buigen over wat men in Westland moet doen (en ook wat niet) om in 2030 in een specifiek scenario de drie geformuleerde ambities invulling te geven. Uit de deelsessies kwam naar voren dat er ingezet moet worden op een aantal thema’s, ongeacht hoe de wereld er in 2030 uit ziet. Westland als hét wereldwijde kenniscentrum van duurzame glastuinbouw, nieuwe woonconcepten en meer variëteit in het woningaanbod (vooral ook met nieuwe collectieve, maar ook groene, woonconcepten), verdere ontwikkeling van de kustrecreatie en meer variatie in het cultuuraanbod.

Levend document om de strategische dialoog te blijven houden

De komende tijd worden de uitkomsten uitgewerkt in een levend document en zal men het vervolgproces nader invulling geven om ervoor te zorgen dat het scenariodenken blijvend wordt gebruikt (bijvoorbeeld door jaarlijks te monitoren op de scenario’s) om de strategische dialoog met inwoners, bedrijven en andere stakeholders te voeden om zo samen een adaptieve, toekomstvaste koers uit te zetten.

Video-impressie

Ben je benieuwd naar de bijeenkomst van 22 november? Bekijk dan deze video om een sfeerimpressie te krijgen en ervaringen te horen van de deelnemers.

Wil je meer weten over deze casus of geïnteresseerd in wat Jester voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Jeroen Toet (j.toet@jester.nl)

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Toekomstscenario’s voor een regionale agenda

Toekomstscenario’s voor een regionale agenda

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) draait op volle toeren

Het gaat economisch goed en de regio scoort hoog in internationale rankings op het gebied van economie en innovatie. De achtste positie op de Global Talent Competitiveness Index van INSEAD is een goed voorbeeld daarvan. De aanwezigheid van een aanzienlijk aantal topbedrijven en kennisinstellingen en de prettige woonomgeving zijn drijvende krachten achter deze hoge ranking.

Maar… blijft dit zo?

De wereld verandert namelijk razendsnel. Nieuwe technologieën hebben bijvoorbeeld een grote impact op de maatschappij en economie. Zal de MRE, de ‘Brainport’, in de toekomst nog steeds zo competitief en innovatief zijn. En profiteert iedereen in gelijke mate daarvan mee? Of zullen maatschappelijke tweedelingen vergroot worden?

Ook zien we andere rollen, een andere ‘ordening’, ontstaan in de samenleving. Heeft men in de toekomst nog vertrouwen in instituties zoals woningcorporaties, de overheid of gevestigde bedrijven? Of zal de burger steeds meer bottom-up zelf organiseren? Wat voor impact zullen een toenemende focus op duurzaamheid en de energietransitie op het wonen in de regio hebben?

Deze en andere trends kunnen een grote invloed hebben op hoe men wil en kan wonen in de MRE. Hoe de wereld in de toekomst er precies uit zal zien en hoe de MRE zich daarin staande houdt, weet echter niemand precies. Wat toekomstbestendig woonbeleid is voor de MRE en hoe toekomstvast het huidige beleid is, zijn daarom vragen die velen bezighouden. In een snel veranderende wereld is het van steeds groter belang om met stakeholders te leren van wat de toekomst kan brengen. En om na te denken over hoe men daarop steeds in kan spelen, in plaats van de koers jarenlang vast te zetten.

Met dit in het achterhoofd ondersteunde Jester in de eerste helft van 2017 de 13 woningcorporaties en de Metropoolregio Eindhoven in een gezamenlijk toekomstscenariotraject.

“Als woningcorporaties kunnen we onze doelen alleen realiseren in samenwerking met andere partijen. We willen de toekomstscenario’s gebruiken om een gezamenlijke toekomstagenda te ontwikkelen zodat we met onze stakeholders in de diverse gemeenten het wonen in de regio toekomstvast versterken.”
Ingrid de Boer, Algemeen directeur – bestuurder Woonbedrijf

Hoe kan wonen in 2030 een positieve bijdrage leveren aan vraagstukken in de samenleving. En wat is de opgave die hieruit volgt voor woningcorporaties?

Deze vragen stonden centraal in het traject. Samen met stakeholders en experts uit de regio zijn trends en vier scenario’s opgesteld. Elk scenario schetst een ander beeld van de toekomst. Anders gezegd: elk scenario beantwoort de bovenstaande vragen anders. Diverse stakeholders uit de regio bespreken aan de hand van de scenario’s de grote uitdagingen voor de regio en hoe deze het hoofd te bieden.

Dialoog over wonen in de regio

De woningcorporaties stellen in de tweede helft van 2017 een ‘position paper’ op. Dit stuk voedt op basis van de scenario’s de strategische dialoog over wonen in de regio, zowel tussen de woningcorporaties onderling als tussen hen en hun stakeholders. Het moet richting de gemeenteraadsverkiezingen en coalitieakkoordvorming in 2018 de uitdagingen en thema’s op tafel leggen waar de politiek op (sub)regionaal niveau op in zou moeten spelen.

Het position paper moet inspiratie en input geven voor het vormgeven van een regionale agenda voor de MRE. Maar moet ook een thematische onderlegger bieden voor individuele prestatieafspraken van woningcorporaties met lokale gemeenten.

In het vervolg wil men ook een ‘early warning systeem’ gaan hanteren, waarmee zij en hun stakeholders kunnen monitoren welke kant de toekomst uitgaat en met die informatie kunnen bijsturen.

“Jester is als geen ander in staat gebleken proces met inhoud te combineren. In een dynamische setting, met 13 bestuurders, hebben ze via een solide proces, creatieve werkvormen en inhoudelijke analyses, richting gegeven aan een zeer interessante scenarioset, die ons nog jaren gaat helpen voor te sorteren op verandering.”
Ingrid de Boer, Algemeen directeur – bestuurder Woonbedrijf

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Update scenario’s Metropoolregio Amsterdam

Update scenario’s Metropoolregio Amsterdam

Update scenario’s Metropoolregio Amsterdam

Jester Strategy werkt al jaren samen met de Amsterdam Economic Board (de Board). Leden van team Jester ondersteunden jaren geleden de Board in het ontwikkelen van de eerste set scenario’s voor de metropoolregio Amsterdam (MRA). Aan de hand van deze scenarioset is de afgelopen jaren met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen de strategische dialoog over de toekomst gevoerd. Jester heeft diverse sessies voor de Board ondersteund, maar heeft ook voor gemeenten in de regio diverse doorvertalingen gemaakt en hen begeleid in het nadenken over de toekomst. Dit varieerde van het nadenken over de logistiek van de toekomst tot en met het ‘stress testen’ van gemeentelijke ruimtelijke plannen aan de hand van de scenario’s.

Met behulp van een ‘Early Warning Systeem’ (EWS) van Jester wordt de waarschijnlijkheid van de scenario’s in de gaten gehouden door een expertpanel. Door te kijken welke van de MRA-scenario’s dichterbij komen, kunnen partijen in de MRA tijdig bijsturen om zo nog adaptiever te worden.

Nieuwe trends

In 2016 was het tijd om het assenkruis tegen het licht te houden. Waren de assen nog wel relevant na wat er de afgelopen jaren is gebeurd? De conclusie, mede gevoed door de uitkomsten van het EWS, was ‘ja’. Beide kernonzekerheden bleken nog steeds uiterst relevant en onzeker:

  • Hoe is de economie van de toekomst georganiseerd?
  • Wat is de toekomst van Europa?

Opnieuw scenario’s opstellen was daarom niet nodig. Wel heeft de Board besloten de scenario’s te updaten. Nieuwe trends doen zich namelijk voor en ook daar moet je je op voorbereiden. Op de website van de Board staan de trends en de geactualiseerde scenario’s.

Workshop scenarioplanning

Meer weten over scenarioplanning en de MRA scenario’s? Maak op interactieve wijze in 1 dagdeel kennis met de scenariomethode aan de hand van de MRA scenario’s. Wij bieden u tegen gereduceerd tarief een kennismakingsaanbod aan.

Download onze flyer met meer informatie

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie