Select Page
Scenariogame om prikkelend gesprek met stakeholders te voeren

Scenariogame om prikkelend gesprek met stakeholders te voeren

Scenariogame om prikkelend gesprek met stakeholders te voeren

De covid-pandemie schudde de wereld op. Menig organisatie moest snel schakelen. Hoe blijven we open en functioneren? Moeten we snel ons businessmodel aanpassen en nieuwe diensten en/of producten aanbieden om te overleven? Voor een woningcorporatie speelde dit minder. Huizen verhuren aan mensen met een kleinere portemonnee is redelijk covid-proof. Maar ja, blijft dat wel zo? Hoe ziet de wereld er na covid uit? En wat betekent dat voor je huurders, hun woonwensen en je rol als woningcorporatie? Dit waren vragen waar woningcorporatie Alwel, actief in o.a. Breda, Roosendaal en Etten-Leur, over nadacht. Vooral aangezien er een nieuw ondernemingsplan moest worden opgesteld. Hoe zorg je ervoor dat zo’n plan zo toekomstvast mogelijk is in een al snel veranderende wereld die nog onzekerder is geworden door een wereldwijde pandemie die elk aspect van ons leven raakt.

Scenario’s die de rol van de woningcorporatie verkennen

Met behulp van scenarioplanning is Alwel verder de toekomst in gaan kijken. Centraal stond de vraag ‘Welke rol willen, mogen en kunnen we aannemen in de maatschappelijke en woningmarkt-
vraagstukken in deze regio’? Samen met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie is
gekeken naar diverse trends en zijn vier uiteenlopende toekomstige werelden geschetst van 2035.
Vier werelden die elk hun eigen kansen en uitdagingen met zich meebrengen.

Logo Alwel

Online scenariogame faciliteert dialoog met stakeholders

Toen de scenario’s klaar waren, heeft Alwel deze ingezet om een dialoog over de opgaven en kansen richting de toekomst(en) te voeren met haar stakeholders. Aan de hand van de online scenariogame module van Jester zijn in divers samengestelde deelgroepen discussies gevoerd over de woon- en maatschappelijke agenda en de wijk per scenario en wat voor rol een woningcorporatie of een andere stakeholder daarin kan vervullen. Niet alleen handige informatie richting een nieuw ondernemingsplan, maar ook een goede conversation starter voor de dialoog an sich in de regio.

Gaming ter inspiratie voor het ondernemingsplan

De uitkomsten van de game hebben de nodige inspiratie opgeleverd voor het nieuwe
ondernemingsplan. In een interactieve vervolgsessie binnen Alwel is aan de hand van een
scenariogame een strategische dialoog gevoerd. Ook zijn met een ‘red versus blue team’ game
thema’s en denkrichtingen voor het ondernemingsplan verder verdiept. Welke ideeën blijven
‘overeind staan’ in meerdere scenario’s? Hoe kun je ideeën die niet direct een goede match hebben met een bepaald scenario toch wat robuuster, wat toekomstvaster maken?

“Aan de hand van de scenario’s hebben we gesprekken met elkaar gevoerd die we anders niet zo snel zouden voeren. Het is interessant om te zien hoe we allemaal een verschillende blik op de toekomst hebben. Met scenario’s kunnen we dat ook echt een plekje geven in ons strategisch denken.”
Tonny van de Ven, Voorzitter RvB Alwel

Wil je meer weten over dit project of hoe je scenario’s in kunt zetten om inspiratie op te doen voor jouw strategie? Of om het gesprek over de toekomst aan te gaan met jouw stakeholders? Neem contact op met Jeroen Toet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Werken op de Universiteit Twente in de toekomst

Werken op de Universiteit Twente in de toekomst

Werken op de Universiteit Twente in de toekomst

De impact van de coronapandemie op huisvesting

Hoe en waar werken we in de toekomst?

De campus van de Universiteit Twente is een oase van rust. Er bewegen weinig mensen over de bosrijke paden op de 146 hectare tellende campus. Het is ruim acht maanden na de start van de coronapandemie die het leven op de campus nagenoeg heeft stilgelegd. Geen studenten, geen projectpresentaties of teamvergaderingen: studeren, onderzoeken en werken gebeurt bijna volledig online. Hoe langer de pandemie duurt, hoe groter de kans dat onze gebruikelijke patronen veranderen. We reizen niet meer vijf dagen per week naar kantoor, grote hoorcolleges worden opgenomen en bekeken wanneer de student dat uitkomt. Het hoger management van de universiteit wil doordenken wat dit op lange termijn betekent voor de campus. Hoe en waar werken we? Hoe kunnen we onze huisvesting hierop aanpassen? Wat vraagt dit van onze digitale infrastructuur?

Scenario’s verkennen verschillende toekomsten van werken en studeren

Jester Strategy gaat met het hoger management van de universiteit aan de slag met scenariodenken. Een manier om op gestructureerde wijze de toekomst te verkennen en onzekerheden inzichtelijk te maken. Een kernteam en een groep van 20 leidinggevenden van verschillende faculteiten en diensten denken na over trends, de impact hiervan en wat dit betekent voor hoe we in de toekomst werken, studeren en recreëren op de universiteit. Het doeljaar van de scenario’s is 2030, wat aansluit bij de langetermijnvisie van de universiteit: Shaping 2030. Waar één scenario uitgaat van een snelle terugkeer naar het op de campus werken, schetst een ander scenario het beeld van een vrijwel volledig digitale wereld met elkaar voortdurend opvolgende lockdowns. De scenario’s geven een idee van hoe het er voorstaat met Nederland, het hoger onderwijs, studenten en werknemers en de campus. In het ene scenario werkt iedereen weer vanuit zijn eigen kantoor, in het andere scenario is hybride werken de uitkomst.

“De scenario’s helpen ons buiten bestaande kaders te denken. Hybride werken blijft bestaan, ook na corona. Met de scenario’s kunnen we bepalen hoe we invulling geven aan onze Shaping 2030 doelstellingen en tegelijkertijd meebewegen met veranderingen in hoe en waar we werken.”
Mirjam Bult-Spiering, scheidend vice-voorzitter CvB Universiteit Twente

Toekomstbestendig maken van lange termijn huisvestingsplannen

De toekomstscenario’s worden op twee manieren ingezet. Allereerst brainstormt het hoger management over wat de scenario’s betekenen voor hoe en waar de medewerkers van de universiteit werken. Het kernteam formuleert een aantal conceptprincipes rondom hybride werken en de fysieke en digitale infrastructuur. Deze principes valideert het kernteam vervolgens met 70 stakeholders binnen de universiteit: studenten, onderzoekers, onderwijzers en stafmedewerkers. De algemene principes vormen voor HR het startsein om hybride werken verder vorm te geven. De principes voor de fysieke en digitale infrastructuur zijn het kader om het long term strategic housing plan (LTSH) maar ook de Digital Agenda van de universiteit toekomstbestendig te maken.

Ten tweede worden de scenario’s gebruikt om het LTSH te stresstesten. Het plan wordt ‘door alle scenario’s getrokken’ om te kijken welke onderdelen meer robuust zijn en welke minder. De nadruk op flexibiliteit, multifunctioneel vastgoed en de campus als het hart van de universiteitscommunity maken het plan robuust. Meer specifieke projecten en thema’s die gericht zijn op het vergroten van de capaciteit kennen een zeker risico. De toekomst vraagt om een grote mate van flexibiliteit, maar we moeten accepteren dat vastgoed van nature niet flexibel is. Juist vanwege de onderlinge impact, is een geïntegreerde aanpak van huisvesting, digitalisering en de (nieuwe) manier van werken zo belangrijk. Tegelijkertijd heeft de UT ook te maken met een sterk verankerde cultuur binnen zowel het primaire proces als de ondersteuning. Mede dankzij de begeleiding door Jester Strategy, is met de basic principles een belangrijke basis gelegd om na te denken over de toekomst wat de komende tijd een vervolg zal krijgen en waar het kernteam mee aan de slag kan.

“De samenwerking met Jester Strategy heeft ons geholpen op gestructureerde én creatieve wijze naar de toekomst te kijken. Niet alleen hebben we een toekomstbestendig huisvestingsplan, we hebben binnen de universiteit het gesprek gestart over hoe en waar we werken.”

Nico-Tom Pen, Portefeuillemanager Vastgoed Universiteit Twente

Wil je meer weten over dit project. Neem dan contact op met Linda Kaput.

Logo Universiteit Twente

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Toekomstvast en onderscheidend Economisch Perspectief

Toekomstvast en onderscheidend Economisch Perspectief

Toekomstvast en onderscheidend Economisch Perspectief

Waarop gaat Zwolle zich richten?

De gemeente Zwolle is onderdeel van de Regio Zwolle: een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verspreid over vier provincies. De stad groeit en de economische ontwikkeling van de regio is stevig: de Regio Zwolle heeft de ambitie om de vierde economische regio van Nederland te worden. De stad heeft zich altijd sterk gemaakt voor de succesvolle regionale samenwerking en aangesloten bij de economische agenda van de regio, maar heeft daarbij weinig eigen beleid en profiel ontwikkeld. En met de ontwikkeling van een Omgevingsvisie ontstond meer en meer de vraag hoe de gemeente Zwolle zich binnen de regio wil inzetten. Ook lagen er keuzes voor over de inzet van capaciteit en middelen. Kiest de gemeente voor een groot aantal thema’s en/of sectoren waar ze per thema een beperkte inzet kan bieden? Of zet de gemeente in op een beperkter aantal thema’s waar zij met stakeholders een groter verschil kan maken. Hierop moest een Economisch Perspectief worden ontwikkeld.

Logo Gemeente Zwolle

Aansluiten op de toekomst, aansluiten op stad en regio: scenario’s en waardesysteem

Een helder Economisch Perspectief vraagt om beleidskeuzes/handelingsperspectieven die zowel aansluiten bij de externe omgeving (waar gaat de wereld naartoe?) als bij het unieke DNA van stad en regio (wat past bij ons?). Om zicht te krijgen op trends en onzekerheden in de externe omgeving is een groep medewerkers van de gemeente Zwolle vorig jaar samen met Jester Strategy aan de slag gegaan met het opstellen van toekomstscenario’s. Ook heeft de gemeente een drietal concept handelingsperspectieven opgesteld die als inspiratie/basis hebben gediend voor het te ontwikkelen Economisch perspectief. De ontwikkelde scenario’s zijn vervolgens gebruikt om de handelingsperspectieven te toetsen en te verrijken. Zo is een beeld ontstaan over welke handelingsperspectieven robuust en toekomstvast zijn.

Richting kiezen

Ook is gekeken naar een strategische focus: welke scenario’s lijken het meest waarschijnlijk en uitdagend en welke handelingsperspectieven adresseren die scenario’s het beste. Op basis van o.a. dat beeld is een voorkeurshandelingsperspectief geselecteerd en aangescherpt welke als eerste aanzet diende voor het Economisch Perspectief.

Het Economisch Perspectief is na consultatie met diverse partijen uit de regio (bedrijven, Economic Board Regio Zwolle, andere gemeenten, etc.) in juli 2021 unaniem door de gemeenteraad van Zwolle vastgesteld.

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Toet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Dynamische strategic roadmap voor Energy Safe Victoria

Dynamische strategic roadmap voor Energy Safe Victoria

Dynamische strategic roadmap voor Energy Safe Victoria

Jester ondersteunt de Australische energieveiligheidswaakhond Enery Safe Victoria met scenarioplanning en een monitoringssysteem voor het maken van een dynamische strategische roadmap.

Verkennen van de toekomst van het energielandschap

Energie, en dan met name elektriciteit, is een belangrijk thema in Australië. Zelfs in een grote staat als Victoria, met de stad Melbourne, komen blackouts voor. Hoe de toekomst van het energielandschap eruitziet is bijzonder lastig te voorspellen. Technologie, (geo)politiek, het speelt allemaal een rol. Energy Safe Victoria (ESV) is de overheidsinstantie die toeziet op de veiligheid van de gas- en elektriciteitsnetwerken in de staat. Om de toekomst van het Victoriaanse energielandschap te verkennen heeft ESV besloten scenarioplanning in te zetten.

In samenwerking met onze Australische partner SJS Strategy heeft Jester Strategy ESV geholpen met het opstellen van die toekomstscenario’s. In het traject is met diverse Australische en internationale energie-experts gesproken en ging een interne projectgroep met elkaar aan de slag. Hier zijn vier uiteenlopende schetsen van de toekomst uit gekomen. Vier toekomsten met elk hun eigen karakter en eigen uitdagingen. De projectgroep heeft vervolgens nagedacht over de antwoorden die ESV kan formuleren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Jester heeft hen geholpen met behulp van de OGSM-methode om die antwoorden om te vormen tot een strategische roadmap. Zo werden de strategische initiatieven vertaald naar concrete acties.

De strategische roadmap wordt actueel gehouden met een online Early Warning Systeem van Jester Tools. Op deze manier kan ESV bijhouden welke scenario’s dichterbij komen en bepalen welke aanpassingen nodig zijn in de uitrol van haar strategische roadmap.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jeroen Toet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Organisatiestrategie voor de gemeente Sluis

Organisatiestrategie voor de gemeente Sluis

Organisatiestrategie voor de Gemeente Sluis

De huidige samenleving is dynamisch, en ontwikkelt zich snel en veelzijdig. Daarnaast heeft de gemeente Sluis de afgelopen jaren ook het nodige doorgemaakt, zoals herindelingen, decentralisaties, bezuinigingen en meer. De ambities van de gemeente zijn hoog. De medewerkers van de gemeente hebben een groot hart voor de zaak en veel werklust, maar tegelijkertijd ondervinden ze veel last van een hoge werkdruk en verloop in het managementteam. Daarnaast is er behoefte aan een verbetering van de organisatiecultuur en een duidelijke visie en strategie. In nauw overleg tussen verschillende lagen van de organisatie is besloten een organisatieontwikkelingstraject in te zetten om de organisatie toekomstbestendig en wendbaar te maken en om alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen.
In dit traject is zowel gekeken naar de ‘harde’ strategiekant als de ‘zachte’ cultuur- en gedragskant. Het risico bestaat dat een strategie zonder een verandering in houding en gedrag een papieren tijger blijft. Het bureau PAUL begeleidt de gemeente Sluis in het cultuurtraject. Jester heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van een nieuwe missie, visie en strategie voor de ambtelijke organisatie.

Van strategische vragen naar concrete uitvoeringsstrategieën en acties

De Strategy Cube vormde de inspiratie voor de gehanteerde aanpak. Een brede projectgroep was verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de strategie. De eerste stap was het opstellen van strategische vragen. Waar liggen nou echt de pijnpunten, de uitdagingen? Vervolgens heeft men een inside-out analyse uitgevoerd. Aan de hand van het invullen van een organisatiecanvas en diverse interne interviews is gekeken naar de krachten en kwetsbaarheden van de organisatie. Door middel van gesprekken met in- en externe belanghebbenden, input vanuit de online projectomgeving en bronnenonderzoek is daarna gekeken naar de externe omgeving van de gemeentelijke organisatie. Waar liggen de kansen en bedreigingen die vanuit de buitenwereld afkomen op de organisatie?

 

Op basis van (een confrontatie van) de inzichten uit de inside-out analyse en de outside-in analyse zijn door de projectgroep concrete voorstellen gedaan voor de strategische richting van de ambtelijke organisatie. Deze voorstellen zijn gecategoriseerd in een aantal ontwikkelrichtingen die de hoofdthema’s vormen voor de op te stellen strategie. Daarna heeft de projectgroep een nieuwe missie en visie opgesteld en een strategische richting bepaald: wat zijn de prioriteiten en de grote lijnen van waar men de komende jaren werk van gaat maken? De gekozen strategische richting is vervolgens door de projectgroep stap voor stap vertaald in concrete uitvoeringsstrategieën en concrete acties, elk voorzien van concrete doelstellingen.

“Door een brede groep medewerkers te betrekken bij het strategietraject hebben de uitkomsten direct meer draagvlak. Mensen in onze organisatie kunnen sceptisch zijn over verandertrajecten, maar geloven in de strategische richting die we nu met elkaar hebben gekozen.”
Pieter Katsman, MT-lid

 

Van strategie naar resultaat

Na vaststelling van de missie, visie en strategie werkt Jester met de gemeente nu aan het maken van de vertaalslag van strategie naar daadwerkelijke uitvoering daarvan. Er zijn veel acties benoemd, maar hoe ga je nou concreet aan de slag? Samen met de organisatie wordt gekeken naar logische groeperingen van acties in projecten en naar de prioritering en timing daarvan. Met de organisatie worden voor de geprioriteerde projecten projectplannen ingevuld om ze meer handen en voeten te geven. Samen met PAUL leggen we een geode verbinding tussen het strategie- en cultuurtraject. Op deze manier wordt de organisatiestrategie ook daadwerkelijk realiteit, met behulp van de hele organisatie.

“Er moet behoorlijk wat gebeuren om al onze plannen om te zetten in resultaten. Jester helpt ons met het structureren en prioriteren van alle activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat niets tussen wal en schip valt.”
Francois Lauret, Programmamanager

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Linda Kaput of Jeroen Toet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie