Select Page
Dynamische strategic roadmap voor Energy Safe Victoria

Dynamische strategic roadmap voor Energy Safe Victoria

Dynamische strategic roadmap voor Energy Safe Victoria

Jester ondersteunt de Australische energieveiligheidswaakhond Enery Safe Victoria met scenarioplanning en een monitoringssysteem voor het maken van een dynamische strategische roadmap.

Verkennen van de toekomst van het energielandschap

Energie, en dan met name elektriciteit, is een belangrijk thema in Australië. Zelfs in een grote staat als Victoria, met de stad Melbourne, komen blackouts voor. Hoe de toekomst van het energielandschap eruitziet is bijzonder lastig te voorspellen. Technologie, (geo)politiek, het speelt allemaal een rol. Energy Safe Victoria (ESV) is de overheidsinstantie die toeziet op de veiligheid van de gas- en elektriciteitsnetwerken in de staat. Om de toekomst van het Victoriaanse energielandschap te verkennen heeft ESV besloten scenarioplanning in te zetten.

In samenwerking met onze Australische partner SJS Strategy heeft Jester Strategy ESV geholpen met het opstellen van die toekomstscenario’s. In het traject is met diverse Australische en internationale energie-experts gesproken en ging een interne projectgroep met elkaar aan de slag. Hier zijn vier uiteenlopende schetsen van de toekomst uit gekomen. Vier toekomsten met elk hun eigen karakter en eigen uitdagingen. De projectgroep heeft vervolgens nagedacht over de antwoorden die ESV kan formuleren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Jester heeft hen geholpen met behulp van de OGSM-methode om die antwoorden om te vormen tot een strategische roadmap. Zo werden de strategische initiatieven vertaald naar concrete acties.

De strategische roadmap wordt actueel gehouden met een online Early Warning Systeem van Jester Tools. Op deze manier kan ESV bijhouden welke scenario’s dichterbij komen en bepalen welke aanpassingen nodig zijn in de uitrol van haar strategische roadmap.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jeroen Toet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Midterm review Qlip

Midterm review Qlip

Midterm review Qlip

Gaan we nog steeds de goede kant op?

Twee jaar geleden heeft Qlip haar strategienota vastgesteld. Om in de dynamiek van alledag vast te stellen of de toen gemaakte keuzes nog steeds de juiste richting zijn, heeft Jester een midterm review uitgevoerd. Hiermee wordt de koers verder verscherpt en kan Qlip haar leidende positie behouden en verder uitbouwen.

Evaluatie van de toekomstscenario’s

Qlip is de Nederlandse marktleider voor borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de zuivelindustrie en handel. In de gehele keten – van boerderij tot in de winkel – is zij werkzaam om de kwaliteit van zuivel en zuivelproducten te garanderen en te verbeteren. In 2015 stelde Qlip een set toekomstscenario’s op om trends en onzekerheden te doordenken. Aan de basis van de scenario’s lagen twee onzekerheden: hoe ontwikkelt het vertrouwen zich in voedselveiligheid en hoe snel ontwikkelt technologie op het vlak van decentrale (op de boerderij, in de fabriek) kwaliteitsmeting. Voor de Mid-term review werden de scenario’s geëvalueerd.

“Op basis van de scenario’s hadden we al het gevoel dat we de goede kant op gingen. De midterm review – en de analyses die eronder liggen – geeft zowel de bevestiging dat we de juiste keuzes gemaakt hebben als een aanscherping van de koers voor het komende jaar. We merken dat we steeds meer voorlopen op ontwikkelen!” – Jan Bobbink, directeur Qlip

Monitoren met Early Warning Systeem (EWS)

Jester heeft met haar Early Warning Systeem (EWS) de ontwikkeling van de scenario’s gemonitord. In het EWS zijn veranderindicatoren gekoppeld aan trends en toekomstscenario’s. Een expertpanel van directieleden, stakeholders, intern toezichthouders en medewerkers heeft de veranderindicatoren beoordeeld. Op basis daarvan bleek dat twee van de oorspronkelijke vier scenario’s in de loop der tijd meer waarschijnlijk zijn geworden. In de mid-term review worden de strategieën die juist in deze scenario’s passen versterkt.

Portfolio-analyse om effectiviteit te beoordelen

Naast het evalueren van de ingezette strategische richting met behulp van de scenario’s, heeft Qlip ook de effectiviteit van haar huidige business grondig beoordeeld. Hiertoe is een portfolio-analyse uitgevoerd. Alle productmarktcombinaties van Qlip zijn in kaart gebracht en beoordeeld op kracht en marktaantrekkelijkheid. Door deze analyse is een scherp beeld ontstaan bij een optimalisatiestrategie: groeien, verbeteren van het resultaat of heroverwegen.

De combinatie van alle analyses heeft geleid tot een evaluatie van de richting en effectiviteit van de strategie. Dit biedt de basis voor verdere aanscherping van de koers in de huidige planperiode en richting voor de komende planperiode.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Michiel de Vries.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Strategisch plan Enexis –  ‘Ons strategisch antwoord op onzekerheden in de energiewereld’

Strategisch plan Enexis – ‘Ons strategisch antwoord op onzekerheden in de energiewereld’

Strategisch plan Enexis – ‘Ons strategisch antwoord op onzekerheden in de energiewereld’

De energiewereld is flink in beweging. Hoe en met welke snelheid de veranderingen verlopen is niet te voorspellen. Dat maakt het kiezen van een strategische richting complex. Want hoe is onze energievoorziening in 2030 geregeld?

Afgelopen maand presenteerde Enexis haar nieuwe strategie (pdf). In deze strategie heeft het bedrijf zich grondig verdiept in de externe ontwikkelingen en vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor de mogelijke veranderingen in de energievoorziening richting 2030. Deze scenario’s presenteren zij op hun website ‘De Toekomst Van Energie’. Op basis van de inzichten uit de scenariostudie heeft Enexis scherpere keuzes gemaakt voor haar eigen rol in de veranderende wereld.

Enexis deelt haar leerproces en ervaringen graag met anderen. Jester sprak hierover met Sander Molenaar en Karin Smolders, beiden Senior Adviseur Strategie bij Enexis.

Hoe zijn jullie betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie?

Karin: Sander is de kartrekker geweest wat betreft scenarioplanning. Hij heeft het scenariodenken geïntroduceerd binnen Enexis. Op basis hiervan hebben we scherpe strategische keuzes geformuleerd. Dit is een solide basis gebleken om samen met collega’s en externe stakeholders het nieuwe strategische plan op te stellen.

Waarom de keuze voor scenarioplanning?

Sander: Enexis is van oudsher een ‘roadmapbedrijf’: we stippelden steeds onze koers uit voor de komende paar jaar. Door de energietransitie is de toekomst echter onzeker; extrapolatie is niet meer mogelijk. Hoe de energietransitie zal plaatsvinden, en welk effect dit heeft op onze maatschappij, is moeilijk te voorspellen. Als netbeheerder moeten we rekening houden met deze onzekere toekomst. Zeker omdat we investeren in publieke infrastructuur met een heel lange levensduur is het belangrijk hier bewust mee om te gaan. Zo kwamen wij terecht bij scenarioplanning.

“Extrapolatie is niet meer mogelijk”

Wat was de toegevoegde waarde van Jester hierin?

Sander: Vanuit Enexis hanteren we altijd een lerende mentaliteit: We willen graag zelf intensief aan de slag, zodat we zelf de inzichten opdoen die een dergelijk traject oplevert. Dat helpt ons om een breder begrip te krijgen van ontwikkelingen en daardoor betere besluiten te nemen. Michiel de Vries heeft ons ondersteund in het proces. Door zijn ervaring met scenarioprocessen hielp hij ons met structuur en planning, waarbij ook veel aandacht was voor het brede draagvlak: directie, medewerkers en externe deskundigen werden intensief betrokken. De mensen, inhoud en inzet kwamen vanuit Enexis zelf. Deze combinatie van procesondersteuning en eigen inzet bleek erg succesvol. Hierdoor zijn het echt onze ‘eigen’ scenario’s geworden.

Wat hebben de scenario’s jullie opgeleverd?

Sander: Denken in scenario’s is echt een omwenteling geweest voor Enexis. Eerst kijken naar denkbare toekomsten waarin we terecht kunnen komen, en dan pas kijken naar de positie en rol van Enexis in deze toekomsten. Dit zorgde voor een gezamenlijke en open blik, maar vooral ook voor vertrouwen.

Karin: De scenario’s hebben ons enorm geholpen om een goede strategische dialoog te voeren met stakeholders. Waar we voorheen discussieerden vanuit conflicterende visies, kijken we nu gezamenlijk naar uitdagingen in de toekomst. De scenario’s worden breed gedragen binnen de organisatie. De afdeling asset management gebruikt ze bijvoorbeeld voor het opstellen van de lange termijn netinvesteringen.

“Waar we voorheen discussieerden vanuit conflicterende visies, kijken we nu gezamenlijk naar uitdagingen in de toekomst.”

Kijken jullie ook naar de ontwikkeling van de scenario’s?

Karin: Jazeker! We monitoren de scenario’s door 1x per jaar de waarschijnlijkheid uit te vragen aan een panel van 100 interne en externe experts. Zo blijven we oog houden voor de ontwikkelingen en zien we vroegtijdig verschuivingen in de waarschijnlijkheid van de geschetste scenario’s. We hebben net weer een meting gedaan en we zien dat de relevantie van de scenario’s nog ongeveer even hoog is.

Waardoor is het denken in scenario’s binnen Enexis zo succesvol?

Karin: Ons strategievormingsproces is organisch verlopen. We zijn gestart zonder van tevoren een ‘roadmap’ klaar te hebben. Daarbij hebben we altijd een lerende houding gehad. Dit heeft ons geholpen in het eigen maken van de scenarioplanningmethodiek, en zorgde ook voor draagvlak en toewijding. Daarnaast zijn de directie en managers vanaf de start intensief betrokken geweest bij het traject. Dit zorgde eveneens voor draagvlak, maar vooral ook voor besef van de toekomst en de noodzaak om te acteren op onzekerheden. En zo hebben we, zonder dat we dat van tevoren als doel hadden, onze strategie flink aangescherpt.

Nog belangrijke take-aways voor anderen op basis van jullie leertraject?

Karin: Kijken naar de toekomst start letterlijk bij het naar buiten kijken. Stop met zelf specialist te zijn, en laat je challengen door kritische externe denkers. Dit werkt confronterend, maar leidt tot erg waardevolle discussies. Investeer ook in gesprekken en discussies met stakeholders. Dit levert niet alleen een waardevolle dialoog en nieuwe inhoud op, maar versterkt ook je relatie.

“Stop met zelf specialist te zijn, en laat je challengen door kritische externe denkers.”

Sander: Stel scenario’s objectief op, zonder de keuzes van je eigen organisatie erin te verwerken. Wij keken eerst naar ‘wat zien we in de toekomst?’. Daarna bekeken we pas welke rol Enexis kan hebben in deze mogelijke toekomsten. Deze tweestap helpt je om objectiever te kijken naar de toekomst.

“Hoe die toekomst er precies uitziet, kunnen we niet voorspellen. Maar vanuit een gedeelde visie kunnen we er wel samen naartoe groeien.” – Peter Vermaat, CEO Enexis Groep

Vragen over het strategisch plan? Neem contact op met Karin Smolders

Vragen over scenarioplanning? Neem contact op met Michiel de Vries

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Scenario-update en Early Warning Systeem Woonbedrijf

Scenario-update en Early Warning Systeem Woonbedrijf

Scenario-update en Early Warning Systeem Woonbedrijf

Jester ondersteunde Woonbedrijf in het actualiseren en herijken van hun scenario’s. Daarnaast hebben we een online Early Warning systeem opgesteld waarmee Woonbedrijf blijvend haar externe omgeving kan monitoren en kan bijsturen naar aanleiding van die informatie.

Situatie

Woonbedrijf is de grootste woningbouwcorporatie in de regio Eindhoven. Sociale woningbouw is een sector die voortdurend in beweging is. Niet alleen is wetgeving aan veel verandering onderhevig, maar de kwaliteit en kwantiteit van de vraag ernaar ook. Daarnaast zijn veranderingen op financiële markten, maar ook in bouwtechnieken, van grote invloed. Sociale woningbouw heeft een belangrijke maatschappelijke functie en moet daarom in staat zijn om mee te bewegen met de vele veranderingen die in de regio plaatsvinden. De externe en regionale omgeving blijven monitoren en deze een belangrijke plaats geven in strategievorming is daarom noodzakelijk.

Woonbedrijf loopt hier al tijden mee voorop. Jaren terug zijn zij begonnen met het maken van scenario’s en het monitoren van de externe omgeving door middel van een ‘early warning system’. Hiermee kan Woonbedrijf toekomstgerichte en –vaste strategie maken en tegelijkertijd ook bijsturen wanneer de externe omgeving hier om vraagt.

Aanpak

1. Herijking scenario’s

In 2015 ondersteunde Jester Strategy Woonbedrijf in het herijken van hun scenario’s. Met behulp van een nieuwe trendanalyse en workshops, maar ook een online community en enquêtes, bleek dat de scenario’s aan een update toe waren. Bepaalde onzekerheden bleken minder onzeker te zijn geworden en daarmee minder relevant als grondslag voor de scenario’s. Nieuwe onzekerheden hebben deze plaats inmiddels ingenomen.

2. Ontwikkelen nieuwe scenario’s

Jester Strategy stelde samen met Woonbedrijf nieuwe prikkelende scenario’s op.

3. Ontwikkelen online Early Warning System

Daarnaast zijn samen ook nieuwe indicatoren bepaald voor een online early warning system. Hiermee kan Woonbedrijf periodiek peilen bij zowel interne als externe experts welke scenario’s aan waarschijnlijkheid winnen en welke minder relevant lijken te worden. Door middel van de online community kan Woonbedrijf deze toets op elk moment uitvoeren en real time de gegevens inzien en analyseren. Door zowel interne als externe experts uit te nodigen voor deze online tool kan Woonbedrijf niet alleen de informatie gebruiken om strategisch bij te sturen, maar ook om te kijken waar eventuele verschillen van inzicht liggen tussen haar experts en die van externe stakeholders. Door dit te doen is het mogelijk om niet alleen een gefundeerde strategische conversatie met elkaar te houden, maar ook om te kijken waar de verschillen van inzicht in schuilen. Op deze manier houdt men elkaar scherp en worden eventuele blinde vlekken ontdekt.

Resultaat

Aan het einde van het traject zijn vier prikkelende scenario’s opgeleverd waarmee Woonbedrijf weer een aantal jaren vooruit kan. Daarnaast is een Early Warning Systeem nu online beschikbaar waardoor Woonbedrijf kan blijven monitoren op de externe omgeving en de strategische dialoog daarover kan voeren met interne en externe stakeholders. Woonbedrijf ontwikkelde op basis van de scenario’s ook een scenariogame om deze dialoog te ondersteunen. Jester ondersteunde ook in 2015 Woonbedrijf door hun Koersplan te testen op robuustheid ten opzichte van de verschillende scenario’s.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

BOVAG en RAI Vereniging: van trends in de branche naar actie bij leden

BOVAG en RAI Vereniging: van trends in de branche naar actie bij leden

Van trends in de branche naar actie bij leden van BOVAG en RAI Vereniging

Situatie

BOVAG en RAI Vereniging zijn toonaangevende brancheverenigingen in de Nederlandse mobiliteitssector. Onderdeel van hun beleid is het voorzien van aangesloten leden van strategische informatie. Om deze reden voeren de verenigingen regelmatig onderzoek uit naar trends, ontwikkelingen en specifieke mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Voor de afdelingen Auto’s, Autovak of Gemotoriseerde Tweewielers van de RAI Vereniging en de afdelingen Autodealers, Onafhankelijke Autobedrijven en Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven voert Jester Strategy trendonderzoek uit en ontsluit ze dit in de innovatieve online tool “Mijn Toekomst”.

Mijn Toekomst zet je aan het denken. Je krijgt verschillende thema’s aangereikt, en je kunt vervolgens zélf aangeven of je daar brood in ziet of niet. Vervolgens krijg je heel concrete actiepunten op je beeldscherm, waarmee je uiteraard ook zelf aan de slag moet.
Bron: BOVAG-krant

Patrick van Dam

Garage van Dam Gouda

Aanpak

Voor het uitvoeren van trendonderzoek is er een gecombineerd projectteam samengesteld met medewerkers van de verenigingen, leden van de verenigingen en adviseurs van Jester. Allereerst is nagedacht over de scope van het onderzoek. Welke strategische vragen over de toekomst willen we kunnen beantwoorden met inzicht in de trends? Welke specifieke onderwerpen willen we aandacht geven?

Op basis van de scope is door middel van een combinatie van brainstormsessies, desk research en interviews met experts een overzicht gemaakt van relevante ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn vervolgens beoordeeld op zowel hun impact op bedrijven in de sector als op hun mate van onvoorspelbaarheid. Op deze manier is een scherp onderscheid gemaakt tussen autonome trends (zekerheden) en onzekerheden. Met autonome trends kan iedereen aan de slag gaan, aangezien ze zeker zullen optreden. Om meer begrip te krijgen bij onzekerheden is een aantal toekomstscenario’s opgesteld.

De gecombineerde projectgroep is bij alle onderzoeksactiviteiten betrokken geweest en rapporteerde aan een stuurgroep om (tussen)resultaten te laten accorderen.

 

Resultaat

BOVAG en RAI Verenigingen kozen ervoor de trends en onzekerheden niet alleen te beschrijven, maar ook na te denken over strategische opties die leden hebben om in te spelen op de ontwikkelingen. Per ontwikkeling zijn minimaal 10 strategische opties geformuleerd. De trends, onzekerheden, scenario’s en strategische opties zijn vervolgens ontsloten in de online tool Mijn Toekomst. Met de tool kunnen leden van de verenigingen snel en eenvoudig een actielijst maken door strategische opties te selecteren en van prioriteit te voorzien. De aanpak van Jester en de unieke tool maken dat soms abstracte trends een hele praktische vertaalslag hebben gekregen.

Weet je, zonder Mijn Toekomst zou ik door de dagelijkse drukte nooit toe gekomen zijn aan het nadenken over strategie.
Bron: BOVAG-krant

Hugo Peters

HP Autoservice Utrecht

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie