Select Page

Strategie voor non-profits

Is de strategie van uw organisatie toekomstbestendig?
Hoe creëren wij waarde voor onze stakeholders? Hoe kwantificeren we maatschappelijke waarde? Wie zijn onze belangrijkste doelgroepen eigenlijk? Hoe zorgen we voor een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven? Hoe reageren we op veranderingen in onze omgeving? Deze vragen gaan over de strategie voor non-profit organisaties. Over het maken van bewuste keuzes voor de toekomst.

 

Strategie is niet alleen iets voor commerciële ondernemingen. Voor organisaties zonder winstoogmerk is het net zo belangrijk. Een strategie geeft richting aan de (maatschappelijke) doelen die een organisatie op lange termijn wil behalen. Non-profit organisaties werken vaak vanuit een maatschappelijke ambitie. De voortdurend veranderende omgeving beïnvloedt hoe een organisatie deze ambitie (kan) vervullen.

Bij non-profitorganisatie bestaat er vaak onzekerheid over ontwikkelingen rondom stakeholders, financiering, de maatschappij en regelgeving. Door onzekerheden op gestructureerde wijze in kaart te brengen, creëert een organisatie inzicht in verandering. Voorstellingen van de toekomst helpen de organisatie keuzes te maken om pro-actief in te spelen op verandering. Het maken van bewuste keuzes leidt vervolgens tot een toekomstbestendige strategie.

Overheid: Regeren is vooruitzien

Dit gezegde is even simpel als waar. Maar economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het onmogelijk is om de toekomst te voorspellen. Het ontwikkelen van toekomstvast en effectief beleid voor wonen, ruimte, sociaal domein of economie is dan ook een uitdaging. De tijd dat het (gemeente) bestuur in isolatie visies en beleid opstelt, is voorbij. Burgers en bedrijven eisen meer inbreng.

Met het oog op de toekomst is het steeds belangrijker om een domein- en soms zelfs gemeente-overstijgende blik en aanpak te kiezen.

Door de toenemende onzekerheid loopt de houdbaarheid van beleid of een strategie terug. Het ontwikkelen van beleid draait steeds meer om adaptiviteit en tijdig kunnen bijsturen.

Wij helpen overheden grip te krijgen op een onzekere toekomst. Of het nu gaat om een woon- of omgevingsvisie of een economische structuurversterking, ons City Strategy model inspireert en structureert. Naar binnen kijken met de waardesysteemanalyse en naar buiten met scenarioplanning. Wij maken het gesprek over beleid en strategie toegankelijk met serious games.

Onderwijs: Voorbij de waan van de dag, de toekomst in

Gepersonaliseerd leren, de invloed van technologie en maatschappelijke tweedeling. Een greep uit trends die van grote invloed zijn op alle lagen van het onderwijs. Trends die vragen om een toekomstbestendige reactie. Toch besteden docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers het grootste deel van hun tijd aan het oplossen van de problemen van vandaag. Toekomstbestendig onderwijs wordt gerealiseerd als organisatie voorbij de waan de dag durven te kijken. Organisaties moeten vandaag acties inzetten om over vijf of tien jaar nog steeds in staat te zijn leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.

Wij helpen onderwijsorganisaties om grip te krijgen op verandering. Om de vertaling te maken naar acties die nu worden ingezet. Zodat het onderwijs leidend en relevant blijft. Met behulp van scenarioplanning, serious gaming en andere werkvormen gaan onderwijsorganisaties het gesprek over de toekomst aan. Besturen, afdelingen en docenten ontwikkelen zo samen een onderscheidende en gedragen strategie.

Zorg: Toekomstige uitdagingen het hoofd bieden

De tijden van verzorgingshuizen, het College Bouw en de overheid als alwetend sturingsorgaan liggen achter ons. We weten welke trends en ontwikkelingen eraan komen, maar hoe deze samenvallen is nog ongewis. Iedere organisatie heeft een visie en een meerjarenplan, maar hoe robuust en toekomstvast deze zijn is afhankelijk van hoe de toekomst zich ontwikkelt.

Samen met alle betrokkenen bij uw organisatie brengen wij helderheid door u verschillende voorstellingen te schetsen. Ontwikkelingen in uw sector, binnen uw werkgebied en op het gebied van uw cliënten schetsen de contouren van uw toekomst. De toekomst is niet maakbaar, maar wél voorstelbaar. Gerichte scenario’s over uw directe omgeving helpen u beoordelen in hoeverre uw organisatie voorbereid is op de toekomst. Samen met u gebruiken we scenario’s om uw interne strategie en visie te toetsen aan externe ontwikkelingen. Zijn de keuzes in alle mogelijke toekomstvoorstellingen robuust en toekomstvast?

Wonen: Verandering op verandering

Het afgelopen decennium volgden veranderingen op de woningmarkt elkaar razendsnel op. We zagen een economische en woningmarktcrisis, stevige overheidsbezuinigingen en hervormingen, decentralisaties, het Woonakkoord, een nieuwe Woningwet, etc. In de toekomst zullen vele andere ontwikkelingen vanuit de samenleving, economie en nieuwe technologieën invloed gaan hebben op hoe en waar we wonen. De toekomst is lastig te voorspellen, maar de uitdagingen lijken alleen maar toe te nemen. Hoe gaan we voldoende betaalbare woningen realiseren? Hoe verduurzamen we effectief en snel genoeg? Maar ook: welke rol speelt het oude instituut woningcorporatie in een (digitaliserende) samenleving? Deze trends en nieuwe regelgeving vragen bovendien om een intensievere strategische dialoog met diverse stakeholders over dergelijke vraagstukken. Samen een gedeeld beeld ontwikkelen over de toekomst is essentieel voor het creëren van draagvlak, het formuleren van een toekomstvaste strategie en voor strategisch risicomanagement.

Met onze expertise op het gebied van de woningmarkt, foresight, strategic control, het betrekken van stakeholders en het gebruik van innovatieve werkvormen helpen wij woningcorporaties, gemeenten en andere partijen op woongebied om te komen tot een concrete en adaptieve strategie, van koersplan tot prestatieafspraken.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie